Knjižnica Filozofskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu
Faculty of Humanities and Social Sciences Institutional Repository

Predodžbe o Nijemcima u hrvatskim udžbenicima povijesti od 1945.-1975. godine

Downloads

Downloads per month over past year

Loparić, Ozren. (2018). Predodžbe o Nijemcima u hrvatskim udžbenicima povijesti od 1945.-1975. godine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of History. [mentor Blažević, Zrinka].

[img]
Preview
PDF (Croatian)
Download (702kB) | Preview

Abstract

Pri konstituiranju imaginarija naroda Jugoslavije, predodţbe o Nijemcima odigrale su kljuĉnu ulogu. Njihovim pomnim oblikovanjem u sadrţaju udţbenika povijesti za više razrede osnovne škole od 1945. do 1975. godine, oblikovale su se mentalne slike, vrijednosni sudovi, a dijelom i identitet Jugoslavena. Ukazivanjem na auto- i heteropredodţbe zastupljene u udţbenicima i povijesnim ĉitankama, te njihovom analizom, prikazuje se naĉin percipiranja Drugih naroda, ali i slike o Sebi u Jugoslaviji. Analizom pojavnosti njemaĉkog naroda kao povijesnog aktera u narativu udţbenika određenog vremenskog perioda, zakljuĉuje se o raznovrsnosti predodţbi, stereotipa i mentalnih slika. Kako su uĉenici ciljana ĉitateljska skupina udţbenika, prepoznaju se elementi tekstova koji su imali ulogu u oblikovanju stavova uĉenika. Pritom se autori ĉesto koriste predodţbama o Nijemcima kao ishodišnom toĉkom u postavljanju vrijednosnih stavova. Utjecaj kojeg su navedene predodţbe imale na uĉenike potencijalno je dugotrajan, te se temeljem njih gradilo stavove cijelih generacija. Ti stavovi oblikovani su predodţbama o Nijemcima iz nastavnog sadrţaja udţbenika, ali i vlastitm iskustvom, pri ĉemu se zamjećuje postupna promjena u naĉinu prikazivanja njemaĉkog naroda. Kako se u Jugoslaviji razvoj osobnog identiteta ĉesto odvijao na temelju kontrastivnog odnosa u pogledu na njemaĉki narod, istiĉe se potreba za izdvajanjem odreĊenih atribucija koje su posluţile kao temelj izgradnje jugoslavenskog imaginarija. Analizom sadrţaja udţbenika povijesti ustanovljen je dominantno negativan stav prema Nijemcima, koji se popraćen pripadajućim atribucijama prenosio u periodu od 1945. – 1965. godine. Sredinom šezdesetih godina u Jugoslaviji dolazi do promjene naĉina atribuiranja u oblikovanju predodţbi o Nijemcima, te se time polagano odmiĉe od rigidnih vrijednosnih sudova iz ranijih godina.Tako se postupno mijenjaju predodţbe o Nijemcima u nastavnom sadrţaju udţbenika povijesti i temeljem toga se zastupljeni vrijednosni sudovi zadanog vremenskog perioda redefiniraju i reevaluiraju. Taj proces dovodi do trajne promjene stava Jugoslavena u odnosu prema Nijemcima.

Item Type: Diploma Thesis
Subjects: History
Departments: Department of History
Supervisor: Blažević, Zrinka
Date Deposited: 22 Nov 2018 10:45
Last Modified: 22 Nov 2018 10:45
URI: http://darhiv.ffzg.unizg.hr/id/eprint/10401

Actions (login required)

View Item View Item