Knjižnica Filozofskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu
Faculty of Humanities and Social Sciences Institutional Repository

Popularno kulturni elementi u romanu Borivoja Radakovića, Sjaj epohe

Downloads

Downloads per month over past year

Mičić, Marija. (2019). Popularno kulturni elementi u romanu Borivoja Radakovića, Sjaj epohe. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Comparative Literature. [mentor Duda, Dean].

[img] PDF (Croatian) - Registered users only
Download (464kB) | Request a copy

Abstract

U poĉetnim poglavljima rada analizirat će se znaĉenje pojmova kulture i popularne kulture. Kako je podruĉje kulture i popularne kulture kompleksan fenomen pokušat će se ponuditi definicije popularne kulture u odnosu na razliĉite konceptualne kategorije, odnosno paradigme. Osim toga, pokušat će se pobliţe odrediti uloga kulturalnih studija unutar kojih će se prouĉiti teorije i kritike koje utjeĉu na kulturne prakse te će se istaknuti njihovi najvaţniji predstavnici. Popularno kulturne elemente u romanu Sjaj epohe nalazimo na podruĉju knjiţevnosti, glazbe i sporta. U svrhu te analize u narednim poglavljima pokušat će se prikazati vaţnost i funkcija razliĉitih popularno kulturnih proizvoda te utjecaj globalizacije na trendove unutar triju spomenutih podruĉja. U kontekstu knjiţevnosti i popularne kulture predstavit će se najznaĉajniji romani koji u svome tematsko-motivskom kompleksu govore o popularnoj kulturi, ili na neki naĉin s njome korespondiraju. U prikazu odnosa glazbe i popularne kulture pokušat će se odrediti utjecaj odreĊenog glazbenog ţanra na ţivotni stil i ideologiju, a poseban naglasak bit će na rock glazbi i znaĉaju novog vala koji je snaţno djelovao na autora Borivoja Radakovića. U poglavlju koje se odnosi na sport i popularnu kulturu prikazat će se utjecaj istaknutih sportskih figura i dogaĊaja koji oblikuju svakodnevicu. Osim navedenog, ponudit će se pregled nekih romana koji tematiziraju odreĊene sportske fenomene koje pronalazimo i u romanu Sjaj epohe. U ostalim poglavljima dat će se uvid u autorov opus te vaţnost i funkciju knjiţevnog djela Sjaj epohe. Prikazat će se pregled romana svediv na tri osnovne konture u kojima će se kroz ţivotni pogled i stil glavnoga lika pokušati interpretirati uloga i znaĉaj popularne kulture na društvenu, socijalnu i politiĉku zbilju. U završnom dijelu rada govorit će se o kazališnoj predstavi nastaloj na temelju poglavlja iz romana Sjaj epohe te razlozima zbog kojih su zaustavljene njezine izvedbe. U posljednjem poglavlju dat će se kratak pregled razvoja i djelovanja Festivala alternativne knjiţevnosti, njegova uloga u afirmaciji hrvatske proze te uloga Borivoja Radakovića kao inicijatora festivala i pokretaĉa inozemne knjiţevne suradnje.

Item Type: Diploma Thesis
Subjects: Comparative literature
Departments: Department of Comparative Literature
Supervisor: Duda, Dean
Date Deposited: 03 Jul 2019 12:56
Last Modified: 03 Jul 2019 12:56
URI: http://darhiv.ffzg.unizg.hr/id/eprint/11503

Actions (login required)

View Item View Item