Knjižnica Filozofskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu
Faculty of Humanities and Social Sciences Institutional Repository

Uloga gramatike u komunikacijskom pristupu poučavanju – stavovi hrvatskih profesora španjolskog kao stranog jezika

Downloads

Downloads per month over past year

Pavelić, Ana. (2014). Uloga gramatike u komunikacijskom pristupu poučavanju – stavovi hrvatskih profesora španjolskog kao stranog jezika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Roman Languages and Literature. [mentor Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata].

[img]
Preview
PDF (Español) - Unpublished version (manuscript)
Download (755kB) | Preview

Abstract

Gramatika je često bila problematična tema u poučavanju stranih jezika. Razvoj lingvističkih ideja o jeziku i pojmu gramatike utjecao je i na metode poučavanja stranih jezika te stavove profesora o samoj gramatici. U uvodnom dijelu ovoga rada donosimo pregled tih događanja te rezultate i zaključke raznih istraţivanja o gramatici u poučavanju stranih jezika. Predstavili smo implicitno i eksplicitno poučavanje gramatičkih struktura, deklarativno i proceduralno znanje, komunikacijsku kompetenciju i tipove gramatičkih zadataka. Nakon toga, predstavili smo naše istraţivanje. Ovo je istraţivanje imalo dva cilja. Prvi cilj je istraţiti kakve stavove imaju hrvatski profesori španjolskog kao stranog jezika o ulozi gramatike u komunikacijskom poučavanju jezika. Drugi cilj je usporediti stavove profesora s njihovim stvarnim ponašanjem u učionicama kada poučavaju gramatiku španjolskog jezika. Potrebne podatke smo dobili koristeći anonimnu internetsku anketu napravljenu u programu Google Docs. Anketa se sastojala od 29 izjava s Likertovom skalom te dva otvorena pitanja gdje su ispitanici dali svoja mišljenja o gramatici i vlastitom radu. U istraţivanju je sudjelovalo 27 profesora sa srednjih škola, škola stranih jezika te fakulteta. Rezultati su pokazali da hrvatski profesori imaju pozitivan stav prema gramatici u komunikacijskom poučavanju odnosno da definiraju gramatiku kao skup pravila koji pomaţe u boljoj komunikaciji. Također smatraju da bi trebala postojati ravnoteţa između točnosti i tečnosti komunikacije.Iako daju prednost induktivnom poučavanju, ne izostavljaju deklarativno znanje. Naime, većina ih smatra de se deklarativno znanje moţe pretvoriti u proceduralno dovoljnim vjeţbanjem i komunikacijskim aktivnostima. Također smatraju da je deklarativno znanje potrebno kako bi učenici napredovali te razvijali svoj međujezik. Prema njihovom mišljenju, to je moguće ako se gramatika uvodi i uvjeţbava kontekstualizirano. Ipak, nakon analize njihovih ponašanja, uočene su razlike između stavova i stvarnog ponašanja profesora. Naime, u svojoj praksi ne primjenjuju eklektičan stav kojeg su zagovarali u prvom dijelu istraţivanja. Iako podrţavaju deklarativno znanje, ne poučavaju na način da takvo znanje omoguće svojim učenicima. Vaţno je da profesori budu svjesni vlastitih stavova i ponašanja te problema u poučavanju gramatike te da poznaju moguće načine i metode kako bi brzo, primjereno i korisno odgovorili na učenikove probleme u učenju gramatike španjolskog kao stranog jezika.

Item Type: Diploma Thesis
Uncontrolled Keywords: gramatika, komunikacijski pristup, komunikacijska kompetencija, eksplicitno poučavanje
Subjects: Romance languages and literatures > Spanish Language and Literature
Departments: Department of Roman Languages and Literature
Supervisor: Polić-Bobić, Mirjana and Jelić, Andrea Beata
Date Deposited: 21 Oct 2014 10:51
Last Modified: 02 Dec 2016 12:57
URI: http://darhiv.ffzg.unizg.hr/id/eprint/4823

Actions (login required)

View Item View Item