Knjižnica Filozofskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu
Faculty of Humanities and Social Sciences Institutional Repository

Items where Department is "Department of Classical Philology" and Document Type is Diploma Thesis

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | Date | Creators | No Grouping
Number of items: 61.

Diploma Thesis

Anić, Petar. (2019). Tri diplomatska govora Jana Panonija. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Jovanović, Neven].

Bakran, Ema. (2012). Muško-žensko, mrtvo-živo, tamno-svijetlo, pravo-krivo. Tumačenje podudarnih motiva u trima Euripidovim tragedijama. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Bricko, Marina].

Bakran, Ema. (2012). Tumačenje Juvenalove četvrte satire. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Jovanović, Neven].

Bišćan, Mateja. (2012). Latinski stihovi Rafaela Radelje. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Bratičević, Irena].

Bošnjak, Helena. (2012). Marginalije Henrika VIII. u Marulićevu Evanđelistaru. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Bratičević, Irena].

Bratičević, Irena. (2002). Tri ekloge iz 18. stoljeća u rukopisu 368 / 2 Znanstvene knjižnice u Dubrovniku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology.
(Autorica je 2008. g. izdala članak u kojem opovrgava atribuciju ovih ekloga Rajmundu Kuniću. V. Bratičević, Irena. Reatribucija ekloga pogrešno pripisanih Rajmundu Kuniću. // Latina et Graeca. 13 (2008) ; 51-53.) [mentor Novaković, Darko].

Breški, Marina. (2015). Govor Benedikta Staya In funere Friderici Augusti III., Poloniae regis (1764). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Bratičević, Irena].

Drmić, Ivana. (2015). De conflictu Hungarorum cum Solymano Turcarum imperatore ad Mohach historia verissima Stjepana Brodarića. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Bratičević, Irena].

Dujmović, Tamara. (2013). Znanstveni stil Matije Petra Katančića u djelu Dissertatio de columna milliaria ad Eszekum reperta. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Jovanović, Neven].

Freiberger, Kristijan. (2018). Usporedba antičkih razmišljanja o jeziku i de Saussureova strukturalizma. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Šoštarić, Petra].

Furdek, Tajana. (2017). Defixionum tabellae: an analysis of Vulgar Latin linguistic features. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Rezar, Vlado].

Gajer, Jelena. (2011). Neobjavljene pjesme Antuna Krše iz rukopisa 392 Znanstvene knjižnice u Dubrovniku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Novaković, Darko].

Galović, Tomislav. (2017). Documents in Latin language from the 15th century in the Collectaneum of Bartoli, vol. I-II (Collectanea Bartoliana I-II). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Jovanović, Neven].

Gazdek, Martina. (2017). Tri elegije u rukopisu RIS 808 V 120 Biblioteke Gregorijanskog sveučilišta u Rimu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Bratičević, Irena].

Gašparović, Dijana. (2014). Oratio in instauratione annua studiorum Ignjata Đurđevića (1703.). Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Bratičević, Irena].

Glavaš, Zvonimir. (2011). Franjo Trankvil Andreis i njegovo djelo "De rebus in Hungaria gestis ab illustrissimo et magnifico Ludovico Gritti, deque eius obitu epistola". Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Jovanović, Neven].

Hamedović, Davorka. (2015). Plautova Aulularia. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Jovanović, Neven].

Huzanić, Jelena. (2013). Latinski stihovi Antuna Agića. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Bratičević, Irena].

Jovanović, Neven. (1993). Matej Andreis: lica jednog renesansnog epitalamija. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology.
(Digitalne fotografije izvornog rada (tipkanog na pisaćoj mašini).) [mentor Novaković, Darko].

Jurišić, Višnja. (2002). Exitus illustrium virorum u 15. i 16. knjizi Tacitovih Anala. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Novaković, Darko].

Kalaica, Ivana. (2014). Maksimijanova prva elegija. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Rezar, Vladimir].

Karabaić, Iva. (1996). Posvetno pismo Matije Grbića prijevodu Eshilova "Okovanog Prometeja". Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Novaković, Darko].

Karapandža, Nataša. (2017). Polemika s mletačkom historiografijom u djelu Libertas perpetua Ragusina ab omni jure Veneti Dominii asserta et vindicata Sebastijana Slade Dolcija. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Jovanović, Neven].

Keserin, Aleksandra. (2015). Osobine vulgarnog latiniteta u tekstu Itinerarium Antonina iz Piacenze. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Rezar, Vladimir].

Kolarec, Martina. (2011). Tri prigodnice Ivana Stojanovića iz 19. st. u rukopisima 356/II, 555, 824 Znanstvene knjižnice u Dubrovniku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Novaković, Darko].

Kovačević, Beata. (2019). Frinihova Ekloga kao komentar leksičkih promjena u grčkom jeziku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Šoštarić, Petra].

Malašić, Darija. (2012). Aristofanovi Vitezovi u kontekstu Peloponeskog rata. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Bricko, Marina].

Markušić, Tamara. (2017). Stihovana korespondencija Urbana Lampredija i dubrovačkih pjesnika. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Bratičević, Irena].

Matošević, Maja. (2018). Niko Lujo Pucić; Poematium, Dira bellorum mala deflet - prikaz, komentar i izdanje djela. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Jovanović, Neven].

Mokrović, Tomislav. (2013). Kult grčkog heroja Diomeda na istočnoj obali Jadrana. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Archaeology
Department of Classical Philology. [mentor Demicheli, Dino and Bricko, Marina].

Mrgan, Matea. (2015). Homersko pitanje u djelu Ignjata Đurđevića Homerum nunquam fuisse suspicio. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Bratičević, Irena and Bricko, Marina].

Mrnjavac, Josip. (2010). Utjecaj grčkog votivnog epigrama na ciklus Votiva Rajmunda Kunića. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Bricko, Marina and Rezar, Vladimir].

Mustapić, Judita. (2018). Mechanisms of Change in English and Latin Lexicon - A Comparison. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of English Language and Literature
Department of Classical Philology. [mentor Stanojević, Mateusz-Milan and Rezar, Vlado].

Nalis, Josip. (2013). Važniji navodi grčkih pisaca o Dalmaciji do kraja Augustove vladavine. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Bricko, Marina].

Nalis, Josip. (2013). Citiranje povijesnih izvora u poglavlju Episcopi Corcyrenses VI. sveska Illyricum sacrum. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Bratičević, Irena].

Nikolić, Satanela. (2016). Položaj liječnika u rimskom društvu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Rezar, Vladimir].

Ozmec, Juraj. (2014). Spis Scriptorum ex regno Sclavoniae a seculo XIV. usque ad XVII. inclusive collectio Baltazara Adama Krčelića. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Bratičević, Irena].

Pajnić, Maja. (2006). Primjeri suvremene latinske poezije na internetu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Novaković, Darko].

Pantar, Nives. (2012). Antun Rozanović: Obrana Korčule od Turaka 1571 : rukopisi Državnog arhiva u Zadru i Državnog arhiva u Dubrovniku. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Jovanović, Neven].

Parat, Josip. (2014). Ekfraza u grčkom i rimskom epskome pjesništvu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Bricko, Marina and Rezar, Vladimir].

Pavić, Martina. (2011). Pozdravne formule u "Epistolariju" Ivana Viteza od Sredne. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Perić, Olga].

Pavlaković, Lana. (2017). Hrotsvithin Dulcitius - prijevod i komentar. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Rezar, Vlado].

Pavlaković, Lana. (2017). Jezična usporedba prvog pjevanja Homerove Odiseje s dva prijevoda na novogrčki. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Bratičević, Irena and Zafeiraki, Xanthi].

Pavlović, Ana Katarina. (2018). Četiri govora u rukopisu I a 55 arhiva HAZU. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Novaković, Darko].

Radić, Teo. (2004). Latinske pjesme Frane Mužića iz rukopisa 'Varia Dalmatica' (ZKZD, sign. 25290, ms. 617) . Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Novaković, Darko].

Ruščić, Valentina. (2017). Odabrane pjesme Frana Gundulića iz rukopisa Arhiva u HAZU I a 55. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Bratičević, Irena].

Stojić, Sandro. (2019). Valencija latinskih glagola: sintaktička analiza odabranog korpusa. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Jovanović, Neven].

Stubičar, Mia. (2019). Utjecaj Katula na pjesništvo Rajmunda Kunića. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Bratičević, Irena].

Tabak, Maja. (2014). Povlastice slobodnih kraljevskih gradova iz XIII. stoljeća. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology
Department of History. [mentor Matijević Sokol, Mirjana and Rezar, Vladimir].

Tumbas, Karolina. (2017). Robovlasnički sustav stare Grčke na primjerima izvornih tekstova. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Šoštarić, Petra].

Uremović, Judita. (2014). Solimaidos liber I Ivana Polikarpa Severitana. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Bratičević, Irena].

Vasilić, Veronika. (2018). Elije Aristid: Pohvala Rima. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Jovanović, Neven and Čengić, Nina].

Veličan, Tamara. (1999). Navicula Petri - rukopis Nikole Modruškog (uvodna studija i transkripcija latinskog teksta. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology.
(Rad uključuje cjelovitu transkripciju latinskog teksta. Slikovni prilozi (fotografije rukopisa) izostavljeni su iz ovdje objavljene verzije.) [mentor Novaković, Darko].

Vlahov, Antonija. (2012). Pozdravni govor Ambroza Mihetića za mletačkog dužda Pasqualea Malipiera iz 1458.. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Novaković, Darko].

Vukušić, Luka. (2003). Korespondencija Adama Baričevića i Abrahama Penzela. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Perić, Olga].

Ćosić, Dajana. (2018). Motiv silaska u podzemlje u grčkom i latinskom pjesništvu. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Bratičević, Irena and Šoštarić, Petra].

Đurić, Tomislav. (2012). Tri pjesme Ruđera Boškovića iz rukopisne ostavštine u Bancroft library. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Bratičević, Irena].

Šimić Glasnović, Ana. (2017). Kanconijer prvog hrvatskog petrarkista Pavla Paladinića. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Bratičević, Irena].

Šoštarić, Petra. (2007). Ponovljene klauzule antičkih pisaca u epu "De vita et gestis Christi" Jakova Bunića. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Novaković, Darko].

Štefanić, Magdalena. (2018). Kunićeva Himna Cereri. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology. [mentor Bratičević, Irena and Šoštarić, Petra].

Žugić, Anamarija. (2015). Drama Christus iudex Stjepana Tuccia i prijevod Josipa Betondića. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Classical Philology
Department of Comparative Literature.
(U prilogu je Prijepis Betondićeve drame prema rkp. ZKD 200.) [mentor Bratičević, Irena and Čale Feldman, Lada].

This list was generated on Mon Dec 4 01:21:54 2023 CET.